犀利士威而鋼在作用機制和臨有效率與副作用相似,但是犀利士有研究證明在服用後36小時內有效,同比與威而鋼, 患者在發生性生活時,提前服用犀利士,能有效緩解性行為時的尷尬

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

(výhradně pro spotřebitele)

 

I.

Právo odstoupit od smlouvy

 

  1. V případě uzavření kupní smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (např. webového rozhraní našeho internetového obchodu) máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zakoupeného zboží Vámi nebo Vámi pověřenou třetí osobou, jste-li jako kupující v postavení spotřebitele.
  2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce Vám v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nevzniká, mj. jedná-li se o zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, Nakladatelství Práh s.r.o., IČO: 03249174, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Smiřického 492/3, PSČ 169 00, formou jednostranného právního jednání (například prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností; přesto pro zamezení vzniku případných pochybností doporučujeme vzorový formulář použít.
  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, je třeba odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

II.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 

  1. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Nakladatelství Práh s.r.o., Praha 6 - Břevnov, Smiřického 492/3, PSČ 169 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  2. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčíte jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že zboží bylo odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.
  3. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží (odesláním zboží zpět na naši adresu). Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

 

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Nakladateltství Práh s.r.o.

IČO: 03249174

se sídlem Praha 6 - Břevnov, Smiřického 492/3, PSČ 169 00

e-mail: kadlec@prah.cz

 

Podepsané oznámení přiložte k vracenému zboží a současně zašlete oznámení o odstoupení od smlouvy na shora uvedenou e-mailovou adresu prodejce. Děkujeme.

 

 

Zákazník:

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………............................................

Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny:...……………………………….……………………………………

Kupní cena spolu s cenou dodání zboží zákazníkovi bude vrácena v zákonné lhůtě do 14 dnů od doručení tohoto

odstoupení od smlouvy.

 

 

Odstupuji tímto v zákonné čtrnáctidenní lhůtě od smlouvy o koupi následujícího zboží

(název zboží, číslo zboží dle objednávky): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Datum dodání zakoupeného zboží: ………………………

 

 

 

V ………………………. dne ……………………………

 

 

 

 

…………………………………

              Podpis zákazníka

Načítám, prosím vydržte...

Používáním našeho webu souhlasíte s používáním cookies ve vašem prohlížeči. Více informací

Souhlasím