犀利士威而鋼在作用機制和臨有效率與副作用相似,但是犀利士有研究證明在服用後36小時內有效,同比與威而鋼, 患者在發生性生活時,提前服用犀利士,能有效緩解性行為時的尷尬

Informace pro spotřebitele ohledně nároků z vad

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

OHLEDNĚ NÁROKŮ Z VAD ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

 

I.

Lhůta pro uplatnění vad zboží, lhůta pro vyřízení reklamace

 

 1. Zákazník (kupující) je oprávněn uplatit právo z vady zakoupené věci ve lhůtě 24 měsíců od převzetí věci (viz níže v odst. 2). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zakoupené zboží nemá při převzetí vady. Objeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Objeví-li se vada po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, prokazuje uvedenou skutečnost zákazník. U námi prodávaných knih a audioknih to znamená, že k reklamaci je způsobilé zboží, které je při dodání poškozeno, případně má při dodání jinou vadu. V zájmu předcházení případným komplikacím Vás proto žádáme, abyste v případě, že je Vám objednané zboží doručeno v poškozeném obalu, v souladu s obchodními podmínkami zásilku nepřijímali a sepsali s doručovatelem příslušný protokol tak, aby se zboží poškozené dopravou vrátilo zpět k nám a mohli jsme Vám obratem zaslat nové a nepoškozené.
 2. Lhůta pro uplatnění vad zboží počíná běžet od odevzdání věci zákazníkovi. Za situace, kdy bylo spotřební zboží zakoupeno na internetu, počíná lhůta běžet od doručení věci do místa určení.
 3. Výměnou věci za novou nezačne běžet nová záruční lhůta. I v případě výměny věci za novou proto lhůta uplyne tak, jak by uplynula pro původně zakoupenou věc (např. zboží je reklamováno po dvanácti měsících od zakoupení, reklamace je vyřešena výměnou; na nové zboží se vztahuje pouze zbývající lhůta pro uplatnění vad zboží, tedy 12 měsíců).
 4. Na vyřízení reklamace má prodávající ze zákona 30 dní od převzetí zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace zákazníkem. Reklamace je uplatněna jejím doručením prodávajícímu (spolu s odevzdáním reklamované věci). Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší následující pracovní den. Se zákazníkem se lze dohodnout na delší lhůtě.
 5. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.

 

II.

Průběh reklamace

 

 1. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná, má zákazník právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. Oprávněnost reklamace posuzuje prodávající.
 2. Volbu způsobu vyřízení reklamace je zákazník povinen učinit při uplatnění reklamace v reklamačním protokolu.
 3. Právo z vadného plnění nenáleží, pokud zákazník sám vadu způsobil, nebo pokud věděl, že věc má vadu.
 4. Zákazníkovi ze zákona vyplývá několik práv z vadného plnění, která může při reklamaci uplatit. Práva však nemají rovnocenné postavení a všechna nelze uplatnit za každé situace.
 5. Ze zákona (§ 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) vyplývá hierarchie nároků zákazníka, tedy pořadí, v jakém je zákazník oprávněn požadovat příslušný druh vyřízení reklamace. Zákazník může požadovat opravu, výměnu součásti, výměnu věci, příp. může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo od smlouvy odstoupit. Vzhledem ke skutečnosti, že prodávaným zbožím jsou knihy a audioknihy, Vám při výskytu vady dodanou knihu v případě uznané reklamace rádi vyměníme za novou.
 6. Dospěje-li prodávající při vyřízení reklamace k závěru, že reklamace je neoprávněná (s koupeným výrobkem nebylo nakládáno obvyklým způsobem, v souladu s instrukcemi, jedná se o obvyklé opotřebení apod.), vrátí věc zákazníkovi na vlastní náklady s uvedením odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě zcela zjevně neoprávněné reklamace zašle prodávající reklamované zboží zpět na náklady zákazníka.

 

III.

Práva zákazníka

 1. Základním právem zákazníka je právo na opravu věci. Vzhledem ke skutečnosti, že při dodání knihy nebo audioknihy nelze opravu provést nebo ji lze provést jen s nepoměrnými náklady, má zákazník v případě oprávněné reklamace právo na výměnu věci za novou.
 2. V případě, že věc nelze opravit, vyměnit její součást, či vyměnit věc za novou, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je možné i za dalších podmínek, jak stanoveno níže.
 3. Právo na přiměřenou slevu zákazník může uplatnit poté, co prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součásti nebo věc opravit. Primárně tedy zákazník uplatňuje právo na výměnu věci za novou a právo na slevu z kupní ceny může uplatnit až následně.
 4. Právo na odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny) může zákazník uplatnit pouze v případě, nelze-li věc opravit ani vyměnit, pro opakovaný výskyt vad nebo větší počet vad.
 • Doručením odstoupení od smlouvy prodávajícímu se smlouva, resp. závazky z ní, ruší od počátku. Kupující je povinen věc vrátit prodávajícímu a má právo požadovat vrácení kupní ceny včetně nákladů na zaslání zboží zpět.
 • Předpoklady uplatnění:
 • Nemožnost opravy/výměny věci
  • Právo na odstoupení od smlouvy vzniká kupujícímu v případě, že není možné věc či součást vyměnit ani opravit.
 • Opakovaný výskyt vady po opravě či výskyt většího počtu vad.
  • Opakovaným výskytem se rozumí třetí výskyt stejné vady, resp. čtvrtý výskyt různé vady.
  • Větším počtem vad se rozumí nejméně tři vady najednou, které brání užívání věci.
 • Kupující může odstoupit od smlouvy při třetím výskytu stejné vady (nebo čtvrtém výskytu různé vady), resp. při větším počtu vad.
 • Vada (vady), na jejichž základě odstupuje zákazník od smlouvy, však musí být ze strany prodávajícího uznány. Neuzná-li prodávající existenci vady, postupuje stejně jako v případě zamítnutí reklamace.
Načítám, prosím vydržte...

Používáním našeho webu souhlasíte s používáním cookies ve vašem prohlížeči. Více informací

Souhlasím